เงื่อนไขความคุ้มครอง

สรุปความคุ้มครองของบริการประกันภัยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความคุ้มครอง ประกันจากผู้ผลิต ประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า อลิอันซ์ แอสซิสแทนซ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โน้ตบุ๊ค มือถือและแท็บเล็ต
ส่วนที่ 1. คุ้มครองเครื่องและอะไหล่ตามผู้ผลิต 1 ปี สูงสุด 3 ปี สูงสุด 2 ปี
ส่วนที่ 2. คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม × สูงสุด 3 ปี สูงสุด 1 ปี
  • อุบัติเหตุทางน้ำ
×
  • อุบัติเหตุแตกหัก
×
  • ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลัดวงจร
×
  • ไฟไหม้
×
  • ถูกโจรกรรมภายในอาคาร
×

เงื่อนไขการรับประกัน

1. สินค้าต้องมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สูงสุด ไม่เกิน 400,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ระยะเวลาสมัครหลังจากซื้อสินค้าจากคู่ค้าของเราภายใน 30 วัน
3. สินค้าต้องมีการรับประกันจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 12 เดือน
4. ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้ หรือสแกนส่งมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องความเสียหาย
5. สินค้าที่ซื้อประกันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
6. การรับประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมทุกประเภท
7. ไม่คุ้มครองการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้ส่วนตัว และต้องใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้น

1. การเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีอุบัติเหตุภายใน 30 วัน
2. การเสื่อมสภาพตามปกติ หรือจากการใช้งานจนเสื่อมสภาพ
3. ความเสียหายสืบเนื่องหรือต่อเนื่อง
4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5. การไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต รวมถึงการดัดแปลงสินค้า
6. การบุบสลาย รอยขีดข่วน ภัยธรรมชาติต่างๆ
7. ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บจากการปรับเปลี่ยนสินค้า ซึ่งมิใช่การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่อย่างใด
8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด หรือความบกพร่องทางเทคนิคของสินค้ารุ่นนั้นๆเป็นต้น
9. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
10. ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ติดตั้ง ถอดถอน หรือเคลื่อนย้ายสินค้า

วงเงินความคุ้มครองส่วนที่ 1 : ขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต

ค่าซ่อมแซม (ค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าขนส่ง) สำหรับความเสียหายที่มาจากความบกพร่องของสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
ในใบรับประกันสินค้า มีวงเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดดังนี้

ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้า วงเงินความคุ้มครอง
ภายใน 12 เดือนแรก ผู้ผลิตรับผิดชอบตามที่ระบุในใบรับประกัน
ภายในปีที่ 2 70% ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
ภายในปีที่ 3 60% ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

หากค่าซ่อมแซมสูงกว่าวงเงินจำกัดความรับผิดชอบข้างต้น บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินค้าตามวงเงินจำกัดสูงสุดแทนการซ่อมภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ลูกค้าส่งเอกสารครบถ้วน และจะถือว่าบริการนี้เป็นอันสิ้นสุด

วงเงินความคุ้มครองส่วนที่ 2 : คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

ค่าซ่อมแซม (ค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าขนส่ง) สำหรับความเสียหายที่มาจากอุบัติเหตุ 5 กลุ่ม มีวงเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ดังนี้

ระยะเวลานับจากวันที่ซื้อสินค้า วงเงินความคุ้มครอง
ภายใน 12 เดือนแรก 80% ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
50% ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน*
ภายในปีที่ 2 70% ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
ภายในปีที่ 3 60% ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

*เฉพาะโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

หากค่าซ่อมแซมสูงกว่าวงเงินจำกัดความรับผิดชอบข้างต้น บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินค้าตามวงเงินจำกัดสูงสุดแทนการซ่อมภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ลูกค้าส่งเอกสารครบถ้วน และจะถือว่าบริการนี้เป็นอันสิ้นสุด

หมวดที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ เครื่องคิดเลข, เครื่องเล่นเอ็มพีสาม, เครื่องเล่นเอ็มพีสี่, เครื่องเล่นไอพ็อด, ซอฟท์แวร์, ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์,เกมส์, อุปกรณ์ประดับตกแต่ง, พีดีเอ

ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!