คำนวณเบี้ยประกัน

กรุณากรอกรายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ราคาสินค้า
  a) กรณีทำประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โน้ตบุ๊คส์ กล้องและเลนส์ สินค้าต้องมีราคาตั้งแต่ 3,000 - 400,000 บาท
  b) กรณีทำประกันโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต สินค้าต้องมีราคาตั้งแต่ 5,000 - 400,000 บาท
  2. สินค้าต้องมีการรับประกันจากผู้ผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  3. ราคาสินค้าเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังหักส่วนลดปกติ ที่ไม่ได้เกิดจากการติดสัญญากับทางค่ายเครือข่ายสัญญาณ และต้องแสดงให้เห็นชัดเจนในใบเสร็จรับเงิน
  4. ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ตามวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินฉบับจริง)

ประเภทสินค้า :

ส่วนที่ 1: การขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต
เริ่มต้นทันทีที่ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทจะชดเชยค่าซ่อมแซม (ค่าแรง, ค่าอะไหล่ ค่าเดินทางและค่าขนส่งสินค้า)สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องในสินค้า ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในใบรับประกันสินค้า โดยที่วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเป็นไปตามตาราง ดังนี้
ระยะเวลา วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ผู้ผลิตรับผิดชอบตามระบุในใบรับประกันสินค้าของผู้ผลิต
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่การรับประกันของผู้ผลิตหมดอายุลง ร้อยละ 70 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

ส่วนที่ 2 : การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
เริ่มต้นทันทีตามวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า เป็นระยะเวลา ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
บริษัทจะชดเชยค่าซ่อมแซม (ค่าแรง, ค่าอะไหล่ ค่าเดินทางและค่าขนส่งสินค้า) สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย, ไฟฟ้าลัดวงจร (ที่มีไฟไหม้ตามมา) จากอุบัติเหตุ รวมถึงความเสียหายเนื่องจากการตกหล่น และความเสียหายเนื่องจากน้ำ ที่เป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ โดยที่วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเป็นไปตามตาราง ดังนี้
ระยะเวลา วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ร้อยละ 50 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

อย่างไรก็ตาม หากปรากฎว่ามูลค่าความเสียหายทีเกิดขึน/ สูงกว่าวงเงิน จำกัดความรับผิดตามตารางข้างต้น บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดเชยไม่เกินกว่า วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตามทีระบุไว้ข้างต้น

ประเภทสินค้า :

ส่วนที่ 1: การขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต
เริ่มต้นทันทีที่ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
บริษัทจะชดเชยค่าซ่อมแซม (ค่าแรง, ค่าอะไหล่ ค่าเดินทางและค่าขนส่งสินค้า)สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องในสินค้า ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในใบรับประกันสินค้า โดยที่วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเป็นไปตามตาราง ดังนี้
ระยะเวลา วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ผู้ผลิตรับผิดชอบตามระบุในใบรับประกันสินค้าของผู้ผลิต
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่การรับประกันของผู้ผลิตหมดอายุลง ร้อยละ 70 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
ภายในเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 24 นับจากวันที่การรับประกันของผู้ผลิตหมดอายุลง ร้อยละ 60 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

ส่วนที่ 2 : การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
เริ่มต้นทันทีตามวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า เป็นระยะเวลา ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
บริษัทจะชดเชยค่าซ่อมแซม (ค่าแรง, ค่าอะไหล่ ค่าเดินทางและค่าขนส่งสินค้า) สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย, ไฟฟ้าลัดวงจร (ที่มีไฟไหม้ตามมา) จากอุบัติเหตุ รวมถึงความเสียหายเนื่องจากการตกหล่น และความเสียหายเนื่องจากน้ำ ที่เป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ โดยที่วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเป็นไปตามตาราง ดังนี้
ระยะเวลา วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด
ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ร้อยละ 80 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
ภายในเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 24 นับจากวันที่ซื้อสินค้า ร้อยละ70 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
ภายในเดือนที่ 25 ถึงเดือนที่ 36 นับจากวันที่ซื้อสินค้า ร้อยละ 60 ของราคาสินค้าที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน

อย่างไรก็ตาม หากปรากฎว่ามูลค่าความเสียหายทีเกิดขึน/ สูงกว่าวงเงิน จำกัดความรับผิดตามตารางข้างต้น บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดเชยไม่เกินกว่า วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตามทีระบุไว้ข้างต้น
ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!